BiHBusinessCovid 19IntervjuiNajnovijeVijesti

Predsjednik VTK/STK Ahmet Egrlić: Ekskluzivno za WBB o budućnosti privrede u BiH!

  1. Na početku čestitke na imenovanju za Predsjednika VTK BiH, uz pitanje na početku gdje je sada VTK BiH u odnosu na misiju, cilj i planove koje zacrtala sebi u protekloj i prvim mjesecima 2021 godine

Osnovna misija, zadatak i cilj Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je zastupati interese bosanskohercegovačkih privrednika i zalagati se za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i unapređenje ekonomskih prilika u zemlji, doprinoseći na taj način i jačanju imidža Bosne i Hercegovine širom svijeta.

Iz godine u godinu naši planovi i zadaci koje sami sebi postavljamo sve su ambiciozniji i sa velikim zadovoljstvom mogu reći da većinu zadataka uspješno i realizujemo.

Strateški pravac djelovanja u 2021. godini će svakako biti u skladu sa postojećim privrednim izazovom. Pooštrene mjere u prethodnoj godini su se reflektirale i ona ovu godinu, tako da je prije svega potrebno u skladu sa nadležnostima Vanjskotrgovinske komore BiH i uz podršku relevantnih institucija pravovremeno reagovati na neizvjesnu situaciju, koja podrazumijeva pojedinačne mjere prilagođene svakoj grani privrede.

Poboljšanje ekonomskog i poslovnog ambijenta u BiH u cilju povećanja konkurentnosti bh. privrede kako u zemlji tako i u inozemstvu, je svakako prioret koji će ove godine biti posebno fokusiran na olakšavanje posljedica pandemije u privredi BiH, izazvane Covidom-19.

Nastaviće se s predstavljanjem i zastupanjem interesa naših privrednika, promovisanjem poslovne (izvozne) misije i posjete trgovinskim sajmovima na ciljnim tržištima, gdje uključujemo i organizaciju b2b susreta u inostranstvu  u okviru Evropske poduzetničke mreže (EEN).

Naravno, većina događaja biće organizovana i održana online što svakako ne umanjuje njihov značaj.

Zastupanje članica pred institucijama vlasti je takođe prioritet Komore slijedom čega će se intenzivirati upućivanje inicijativa i njihovih obrazloženja relevantnim institucijama vlasti, a koje će biti fokusirane na akcize, trgovinske olakšice, carinske politike, te inicijative za zakonske i podzakonske propise u sektoru saobraćaja i transporta.

Vanjskotrgovinska komora je članica Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana slijedom čega će se u godini pred nama nastaviti s jačanjem regionalne saradnju radi bržeg protoka roba uz međusobno priznavanje certifikata i druge trgovinske dokumentacije koja prati robu.

Poseban prioritet i fokus aktivnosti KIF-a odnosiće se na nužnost usvajanja vizne liberalizacije za Kosovo čime će se pored slobodnog protoka roba obezbjediti i slobodan protok ljudi i kapitala a sve u interesu privrednika koji već trpe velike posljedice.

Podsjećamo da je upravo vizna liberalizacija bila prekretnica i najveći pokretač ekonomskog razvoja svih zemalja zapadnog Balkana. Od 2009. godine po uvođenju vizne liberalizacije za zemlje Zapadnog Balkana ekonomska razmjena regiona sa EU je povećana skoro dva i po puta.

Sprječavanja građana i privrede da slobodno putuju u direktnoj je suprotnosti sa osnovnim vrednostima na kojima počiva Evropska unija. Pored navedenog, KIF aktivno učestvuje u praćenju i implementaciji Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište  (CRM) čije će uspostavljanje svakako doprinijeti pozitivnim promjenama u regionu.

Uprkos aktuelnoj situaciji Komora je uspješno realizovala brojne edukacije slijedom čega je  i u godini pred nama jedan od strateških ciljeva edukacija s ciljem osposobljavanja bh. radne snage za nova radna mjesta potrebna privredi, ali i obuke menadžmenta i mladih poduzetnika koji će se moći ravnopravno nositi s zahtjevima i trendovima svjetskog tržišta.

Nastaviće se pohvalna saradnja sa akademskom zajednicom vezanom za gospodarski segment.

Digitaliziranje komorskih usluga i razvoj digitalizacije u komorskom poslovanju je nužna. Strategija digitalne transformacije će svakako biti spona između trenutnog stanja poslovanja i željenog dugoročnog plana.

S tim u vezi, Komora je već započela sa izradom i implementacijom određenih projekata od kojih je jedan Digitalna komora o kom će u narednom periodu biti više riječi.

Napomenuo bih i razvoj medijske strategije u cilju promoviranja domaće privrede u cjelini, te artikuliranje problema s kojim se privreda svakodnevno susreće.

Dakle, iz godine  godinu postavljamo ambiziozne planove i programe, nastojeći ih uspješno i realizovati a sve u korist bosanskohercegovačkih privrednika kojima je svaka pomoć i podrška više nego dobrodošla.

  • Da li je po Vama VTK BiH ima podršku članica i da li je VTK BiH podrška svojim članicama?

VTK BiH je svakako podrška svojim članicama i sve naše aktivnosti su u interesu poslovnih subjekata, kako naših članica tako i kompanija koje to nisu.

Veoma često stičemo utisak da mnoge naše aktivnosti ostanu nezapažene i nepropraćene kao i da veliki broj kompanija od njih oko 25.000 koliko brojimo članica, nije upoznat sa onim šta mi radimo.

Razlog tome je što zadatak Komore nije da zastupa svoje, nego da zastupa i promoviše interese bosanskohercegovačkih privrednika. Članice koje sa nama svakodnevno sarađuju daju nam punu podršku što nas dodatno motiviše da nastavimo pravcem kojim idemo.

Moram priznati da je naša podrška kompanijama posebno prepoznata od početka pandemije koronavirusa slijedom čega iz dana u dan i raste naša prepoznatljivost.   

  • Koliko u uslovima kada pandemija ne jenjava, VTH BiH pomaže privredi i svojim članicama, a samim tim i državi BiH u pokušaju da se prebrodi krizu?

Pandemija je u cijelom svijetu izazvala veliki šok, a samim tim i otežano poslovanje na svim nivoima i u svim sferama svakodnevnog života. Komora se uspjela snaći i od samog početka smo bili, a i dalje smo, na raspolaganju privrednicima.

Naša prednost je u tome što raspolažemo informacijama sa terena, te smo i djelovali u skladu sa istim. Nastojali smo na svaki način pomoći u rješavanju brojnih problema koje je prvi talas pandemije uzrokovao.

Poznato je da smo uputili brojne iniciative nadležnim tijelima, ali smo i nudili konkretna rješenja sprovodiva na terenu. Upravo na taj način smo pružali pomoć kompanijama da riješe probleme, ali i vlastima da uvide koji su to problemi koji se trebaju hitno rješiti i koja su to najbolja rješenja.

  • Šta je VTK BiH konkretno predložila I šta će nastaviti da predlaže, privredi, savjetu ministara I I vladama entiteta, kada je aktuelna situacija sa pandemijom u pitanju

Dosad smo u više navrata govorili o inicijativama koje smo slali i ja ne bih govorio koje su sve to konkretne mjere obzirom da su one i javno dostupne na našoj web stranici.

U pitanju je preko 40 prijedloga upućenih s ciljem ublažavanja  zastoja u razmjeni i transportu, zatim mjere upućene bankarskom sektoru, drugim privrednim komorama radi realizacije zajedničkih inicijativa, mjere za turizam, međunarodno ujednačavanje zdravstvenih dokumenata, bavili smo se problematikom detašmana, kao i mjerama u vezi sa kompanijama od vitalnog interesa, te mnoge druge.

Svakako da i dalje slušamo potrebe privrednika, te ćemo u skladu sa njihovim potrebama i nastaviti sa adekvatnim analizama i prijedlaganjem novih inicijativa i mjera.

Napomenuo bih da je nakon pauze zbog pandemije, nedavno održan i sastanak Radne grupe BiH – SR Njemačka gdje smo od njemačke strane tražili da se riješi aktuelan problem privremenih radnih dozvola za radnike bh. kompanija koji na prostoru SR Njemačke trebaju obaviti servisne radnje (montaža kuća, namještaja, opreme u industrijskim halama i infrastrukturnim projektima) slijedom čega je dogovoreno da Vanjskotrgovinska komora u saradnji sa entitetskim komorama pripremi listu predmetnih bh. proizvoda/usluga, koja će biti dostavljena relevantnim institucijama u Njemačkoj kako bi se poduzeli dalji koraci rješavanja problema.

  • Koliko u ovim uslovima VTK BiH može da bude most u spajanju između privrednika?

Komora je svakako spona, odnosno most koji spaja ne samo privrednike i donosioce odluka, nego i  privrednike između sebe kako u zemlji tako i inostranstvu.

Tome nam između ostalog i služe b2b susreti koje redovno organizujemo. Iako nismo u mogućnosti organizovati ih uživo, možemo i organizujemo ih online, održavajući na taj način kontinuitet u poezivanju privrednika.

  • Kako ocjenjujete saradnju sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom komorom FBiH I privrednom komorom distrikta Brčko?

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ima odličnu saradnju sa entitetskim komorama, kao i komorom Brčko distrikta. Nedavno smo održali i sastanak međukomorskog vijeća na kom smo donijeli određene zaključke u vezi sa predstojećim aktivnostima iz sektora turizma i digitalizacije, te smo dogovoril dalje korake zajedničkog rada usmjerenim na pružanje podrške našim privrednicima.

  • Da li VTK BiH namjerava da proširi broj svojih predstavništava na Zapadnom Balkanu, EU i šire?

Nakon otvaranja svog prvog predstavništva u Istanbulu, Komora je namjeravala otvoriti predstavništvo i u drugim zemljama, prvenstveno Saveznoj Republici Njemačkoj kao zemlji koja je dugogodišnji najznačajniji partner Bosni i Hercegovini i koja je od strateškog značaja za unapređenje naše ekonomije.

Takođe su u razmatranju i skandinavske zemlje s kojima se poslednjih godina bilježi unapređenje poslovanja, te se otvaraju brojne mogućnosti za saradnju. Nažalost pandemija koronavirusa je prekinula naše aktivnosti u tom pogledu, što naravno ne znači da smo odustali od te ideje.

Po okončanju pandemije i poboljšanja ekonomskih prilika, svakako da ćemo nastaviti započete aktivnosti. U međuvremenu, jačamo našu saradnju sa ambasadama Bosne i Hercegovine u svijetu jer smo mišljenja da one mogu promovisati sve potencijale kojima naša zemlja raspolaže.

  • Na koji način VTK BiH planira da bude bliže na usluzi svojim članicama, u savremenom dobu digitalizacije

Prepoznajući važnost uvođenja digitalnih tehnologija u cjelokupno bh. društvo, Komora je pripremila Ediciju Digitalna transformacija Bosne i Hercegovine koju čini 13 studija:

• Benčmarking indikatori informacionog društva BiH- BI.ba,

• Prehrambena i agroindustrija,

• Transport, promet i logistika,

• Mikro, mala i srednja preduzeća,

• Finansije,

• Medicina i zdravstveni servisi,

• Ekologija, okolina, energija i energetika,

• Rad, nova radna mjesta i uloga sindikata,

• Edukacija, dualno i strukovno obrazovanje i eInfrastruktura,

• Sigurnost i bezbjednost,

• Tužilaštvo, sudstvo, advokature i pravni okvir informacionog društva,

• Javna uprava i

• Kulturno nasljeđe.

Projekat “Digitalna transformacija” u 2020/2021. godini se realizira uz finansijsku podršku Bugarske razvoje pomoći kojom je predviđeno 5 konferencija u 5 gradova u BiH.

Značaj  “Digitalne transformacije” ogleda se u stvaranju preduslova za bolje poslovne rezultate, posebno u pogledu ušteda, produktivnosti i efikasnosti poslovanja, profitabilnost i konkurentske prednosti na tržištu.

Ubrzano radimo na digitalizaciji komorskih usluga slijedom čega organizujemo online edukacije, poslovne susrete, sajmove, promocije,stručne konferencije i slično.

Takođe smo pokrenuli i Projekat Digitalne komore u koji smo ušli s ciljem unapređenja i jačanja domaće privrede. „Digitalna komora” je jedinstven ekosistem koji objedinjuje sve proizvođače Bosne i Hercegovine na jednom mjestu, u cilju njihove prezentacije u digitalnom okruženju, te njihovog umrežavanja i povezivanja sa potencijalnim kupcima, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

Pored registra proizvođača platforma će sadržati  integrisane brojne alate i servise, koji imaju za cilj da pruže detaljne informacije o uvoznim/izvoznim procedurama unutar regije, te da omoguće proizvođačima brojna znanja i informacije kojima mogu unaprijediti svoje poslovanje u svim njegovim aspektima.

Implementacija gore navedenog projekta donosi višestruke benefite za sve zainteresovane strane, posebno u kontekstu cjelokupnog unapređenja podsticajnog okruženja za dalji razvoj proizvodnog sektora u BiH.

Svjesni smo neminovnosti digitalizacije koja je svim porama našeg poslovanja i života uopšte. Aktuelna situacija je i Komoru natjerala da proces digitalizacije svojih usluga ubrza i definitivno ćemo ovim procesima u narednom periodu dati sve više značaja.

Ponoviću ono što sam prethodno u više navrata rekao, sve naše aktivnosti, pa tako i procesi digitalizacije, su u cilju podrške i pomoći bosanskohercegovačkim privrednicima.

Prikaži više

Slični članci

Back to top button
Translate »